Beveiligd
Beveiligde omgeving Nog vragen? 0800 - 022 99 99

Algemene voorwaarden voor de Vergoeding

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de (vaststellings)overeenkomst (hierna te noemen: de "Overeenkomst") tussen (de rechtsvoorganger van) Staatsloterij B.V. en (oud) deelnemers aan de door (de rechtsvoorganger van) Staatsloterij B.V. georganiseerde Staatsloterij, Koninginnedagloterij en/of Oudejaarsloterij in de periode 1 januari 2000 tot en met 31 december 2007 en/of de Koninginnedagloterij 2008, ter zake de vergoeding ter hoogte van € 40,- die Staatsloterij B.V. zonder erkenning van aansprakelijkheid aan deelnemers die voldoen aan de voorwaarden in artikel 2.1 (hierna individueel te noemen de "Deelnemer" en gezamenlijk de "Deelnemers") verstrekt in het kader van hun deelname aan Stichting Staatsloterijschadeclaim.nl, Stichting Loterijverlies.nl en/of Loterijverlies.nl B.V. (hierna te noemen: de "Vergoeding").

2 Vergoeding

2.1 Enkel indien de Deelnemer voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden komt hij/zij in aanmerking voor betaling van de Vergoeding:

 1. De Deelnemer dient zich vóór 15 maart 2017 te hebben aangemeld bij:
  1. Stichting Staatsloterijschadeclaim.nl (KvK-nummer: 61931268), statutair gevestigd te gemeente Amsterdam ("Staatsloterijschadeclaim");
  2. Stichting Loterijverlies.nl (KvK-nummer: 37142876), statutair gevestigd te Heerhugowaard; of
  3. Loterijverlies.nl B.V. (KvK-nummer: 37141868), statutair gevestigd te Heerhugowaard,

   (Stichting Loterijverlies.nl en Loterijverlies.nl B.V. hierna gezamenlijk en/of ieder afzonderlijk te noemen "Loterijverlies").
 2. De Deelnemer heeft in de periode 1 januari 2000 tot en met 31 december 2007 (gedeeltelijk) deelgenomen aan de door (de rechtsvoorganger van) Staatsloterij B.V. georganiseerde Staatsloterij, Koninginnedagloterij en/of Oudejaarsloterij en/of heeft deelgenomen aan de door (de rechtsvoorganger van) Staatsloterij B.V. georganiseerde Koninginnedagloterij in 2008.

2.2 De hoogte van de Vergoeding is voor alle Deelnemers gelijk en is onafhankelijk van de hoogte van het eventuele inschrijfgeld/de eventuele kosten dat/die de Deelnemer feitelijk heeft voldaan aan Staatsloterijschadeclaim en/of Loterijverlies.

2.3 De Deelnemer dient op het eerste verzoek van Staatsloterij B.V. middels informatie en/of stukken zoals die door Staatsloterij B.V. op redelijke gronden worden verlangd te onderbouwen dat hij/zij aangesloten is geweest bij/deel heeft genomen aan Staatsloterijschadeclaim en/of Loterijverlies.

2.4 De Deelnemer is verplicht om op het eerste verzoek van Staatsloterij B.V. zijn/haar (gedeeltelijke) deelname in de periode 1 januari 2000 tot en met 31 december 2007 aan de door (de rechtsvoorganger van) Staatsloterij B.V. georganiseerde Staatsloterij, Koninginnedagloterij en/of Oudejaarsloterij en/of de deelname aan de door (de rechtsvoorganger van) Staatsloterij B.V. georganiseerde Koninginnedagloterij in 2008 te onderbouwen middels informatie en/of stukken zoals die door Staatsloterij B.V. op redelijke gronden worden verlangd.

2.5 Indien is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2.1, kan de Deelnemer:

 1. maximaal één (1) keer aanspraak maken op de Vergoeding indien hij/zij zich heeft aangemeld bij Staatsloterijschadeclaim óf Loterijverlies; en
 2. maximaal twee (2) keer aanspraak maken op de Vergoeding indien hij/zij zich heeft aangemeld bij Staatsloterijschadeclaim én Loterijverlies.

Er zijn dus geen Deelnemers die meer dan twee (2) keer aanspraak kunnen maken op de Vergoeding.

2.6 Een Deelnemer kan enkel aanspraak maken op de Vergoeding middels aanmelding door de Deelnemer in de periode 10 april 2017 tot en met 30 juni 2017 via: 

 1. de website (direct elektronische weg): www.staatsloterij.nl/akkoord; of
 2. het telefoonnummer: 0800 - 022 99 99.

2.7 Bij aanmelding dienen de volgende gegevens naar waarheid te worden verstrekt: initialen, achternaam, - indien beschikbaar - een uniek door Staatsloterij B.V. verstrekt referentienummer, telefoonnummer, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, IBAN-rekeningnummer van de rekening waarop de Vergoeding dient te worden betaald en - indien door Staatsloterij B.V. is verzocht om de informatie en/of stukken als bedoeld in artikel 2.3 - het door Staatsloterij B.V. goedgekeurde bewijs van de aanmelding bij één van de partijen zoals bedoeld in artikel 2.1 sub a.

2.8 Aanmelding voor de Vergoeding langs direct elektronische weg of via de telefoon geschiedt op een door Staatsloterij B.V. te bepalen wijze, waarbij geldt dat de aanmelding langs direct elektronische weg pas voltooid is en daarmee definitief wordt op het moment dat de Deelnemer zijn/haar aanmelding binnen de door de Staatsloterij B.V. gestelde termijn heeft geactiveerd middels de door Staatsloterij B.V. aan de Deelnemer verstuurde verificatie-e-mail/brief en Staatsloterij B.V. heeft bevestigd dat aan alle voorwaarden voor aanmelding is voldaan.

2.9 Na de definitieve aanmelding als bedoeld in artikel 2.8 kan de Deelnemer binnen twee dagen na activatie van de aanmelding via de verificatie-e-mail/brief de hiervoor bedoelde aanmelding ongedaan maken via het telefoonnummer: 0800 - 022 99 99.

2.10 Slechts de (administratieve) gegevens van Staatsloterij B.V. en de relevante documenten die Staatsloterij B.V. tot haar beschikking heeft, zijn bepalend voor de vaststelling door Staatsloterij B.V. of de Deelnemer zich (rechtmatig) voor de Vergoeding heeft aangemeld en of hij/zij voor betaling van die Vergoeding in aanmerking komt.

2.11 Werknemers van Nederlandse Loterij Organisatie B.V. en/of andere bij het initiatief van en/of de organisatie rondom de Vergoeding betrokken partijen komen niet in aanmerking voor de Vergoeding.

3 Finale kwijting

3.1 Met deelname aan de Vergoeding doet de Deelnemer afstand van eventuele aanspraken en vorderingen op (i) Staatsloterij B.V., (ii) de Nederlandse Loterij B.V., (iii) alle bestuurders, commissarissen, functionarissen, personeel en overige (rechts)personen die werken voor en/of op enigerlei wijze werkzaam zijn (geweest) voor dan wel verbonden zijn (geweest) aan Staatsloterij B.V. dan wel Nederlandse Loterij B.V. (iv) de Staat der Nederlanden, (v) alle accountants, adviseurs, raadslieden en verzekeraars van de hierboven genoemde (rechts)personen en hun personeel, functionarissen en bestuurders en (vi) Stichting Staatsloterijschadeclaim.nl, die voortvloeien uit, gebaseerd zijn op, samenhangen met althans verband houden met de feiten en omstandigheden die aan de orde zijn gekomen in de procedure die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 30 januari 2015 met zaaknummer 13/04238. De Deelnemer stemt daar uitdrukkelijk mee in en verleent daarom ook onherroepelijke en onvoorwaardelijke kwijting voor alle hiervoor bedoelde aanspraken en vorderingen die de Deelnemer mogelijk heeft in verband met zijn/haar (gedeeltelijke) deelname in de periode 1 januari 2000 tot en met 31 december 2007 aan de door (de rechtsvoorganger van) Staatsloterij B.V. georganiseerde Staatsloterij, Koninginnedagloterij en/of Oudejaarsloterij en door de (de rechtsvoorganger van) Staatsloterij B.V. georganiseerde Koninginnedagloterij 2008. De door de Deelnemer te verlenen finale kwijting zoals in dit artikel 3.1 vastgelegd, laat eventuele deelname aan de eenmalig door Staatsloterij B.V. aangeboden Bijzondere Trekking die plaatsvindt op 27 mei 2017 onverlet.

4 Betaling Vergoeding

4.1 Staatsloterij B.V. bepaalt binnen welke termijn de Vergoeding uitgekeerd zal worden aan Deelnemers die daartoe gerechtigd zijn. 

4.2 De Vergoeding zal worden betaald door overschrijving op het door de Deelnemer bij aanmelding conform artikel 2.7 opgegeven IBAN-rekeningnummer. Er kan alleen uitbetaling van de Vergoeding plaatsvinden op naam en IBAN-rekeningnummer van de Deelnemer.

4.3 Staatsloterij B.V. is gerechtigd de betaling van de Vergoeding op te schorten indien Staatsloterij B.V. gerechtvaardigde twijfels heeft over het recht van de Deelnemer om de Vergoeding betaald te krijgen. Staatsloterij B.V. behoudt dit recht in ieder geval gedurende een (gerechtelijk) onderzoek naar de gegrondheid van die twijfels.

4.4 Staatsloterij B.V. is gerechtigd de uitbetaling van de Vergoeding te weigeren indien Staatsloterij B.V. uit onderzoek is gebleken dat de Deelnemer geen aanspraak kan maken op de Vergoeding. 

5 Verwerking persoonsgegevens

5.1 Staatsloterij B.V. respecteert de privacy van iedere Deelnemer en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. 

5.2 Persoonsgegevens van Deelnemers worden door Staatsloterij B.V. verwerkt zoals beschreven in het Privacybeleid Vergoeding van Staatsloterij B.V. Dit Privacybeleid Vergoeding is gepubliceerd op www.staatsloterij.nl/akkoord en op te vragen bij Staatsloterij B.V.

6 Aansprakelijkheid en overmacht

6.1 Staatsloterij B.V. en/of aan haar gelieerde partijen zijn niet aansprakelijk voor welke vertraging of fout dan ook in de geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de Deelnemers. 

6.2 Staatsloterij B.V. en/of aan haar gelieerde partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan aanmelding voor de Vergoeding langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de Deelnemer voor zijn/haar aanmelding langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de Deelnemer zelf zijn ingeschakeld. 

6.3 Staatsloterij B.V. en/of aan haar gelieerde partijen zijn niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van en/of aan haar gelieerde partijen is - zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst reeds voorzienbaar was -, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de Overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en/of ernstige storingen in de zaken van Staatsloterij B.V. en/of aan haar gelieerde partijen of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven. 

6.4 Voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de website van Staatsloterij B.V., zoals maar niet beperkt tot www.staatsloterij.nl/akkoord en/of aan haar gelieerde partijen, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij internet- of mobiele providers, of andere situaties van overmacht, zijn Staatsloterij B.V. en/of aan haar gelieerde partijen niet aansprakelijk.

6.5 Staatsloterij B.V. en/of aan haar gelieerde partijen erkennen geen enkele aansprakelijkheid jegens Deelnemers van de in de periode 1 januari 2000 tot en met 31 december 2007 door (de rechtsvoorganger van) Staatsloterij B.V. georganiseerde Staatsloterij, Koninginnedagloterij en/of Oudejaarsloterij en/of de Koninginnedagloterij 2008.

7 Klachten

7.1 Alle klachten die verband houden met door Staatsloterij B.V. aangeboden Vergoeding dienen conform het daarvoor geldende geschillenreglement middels het daarvoor ter beschikking gestelde klachtenformulier te worden gericht aan de ombudsman van Staatsloterij B.V. via:

de website www.staatsloterij.nl/akkoord

of

ombudsman@nederlandseloterij.nl

of

Staatsloterij t.a.v. de ombudsman
Postbus 818
2700 AV Zoetermeer

7.2 Na reactie van de ombudsman van Staatsloterij B.V. dan wel bij het uitblijven van die reactie binnen een redelijke termijn op een klacht als bedoeld in artikel 7.1 kan de klacht conform het daarvoor geldende Reglement Geschillencommissie middels het daarvoor ter beschikking gestelde klachtenformulier worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie.

7.3 Alleen klachten die worden ingediend conform het daarvoor geldende Reglement Geschillencommissie worden in behandeling genomen.

8 Rechts- en forumkeuze

8.1 Op de Overeenkomst, op deze Algemene Voorwaarden en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verbintenissen is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictregels.