Beveiligd
Beveiligde omgeving Nog vragen? 0800 - 022 99 99

Reglement Geschillencommissie

Speciaal voor het Staatsloterij Akkoord en voor de Bijzondere Trekking heeft de Staatsloterij samen met Stichting Staatsloterijschadeclaim een onafhankelijke geschillencommissie aangesteld. Deze commissie behandelt klachten over deelname aan de Bijzondere Trekking, het aantal loten dat is toegekend voor de Bijzondere Trekking en/of het al dan niet aanspraak kunnen maken op de vergoeding. De Geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden, die geen dienstverband of wat voor andere betrekking dan ook, hebben met de Staatsloterij en Stichting Staatsloterijschadeclaim. Staatsloterij betaalt de honoraria en de kosten van de Geschillencommissie. De Geschillencommissie heeft tot en met 23 juli alle klachten met betrekking tot het Akkoord in behandeling genomen. Nieuwe klachten kunnen niet meer worden ingediend.

De geschillencommissie bestaat uit 3 onafhankelijke leden
Wil Tonkens (voorzitter) treedt op als arbiter, onafhankelijk voorzitter en bindend adviseur. Zij werkte van 1985 tot aan haar pensionering in 2011 als rechter in Amsterdam, waarvan vele jaren als kortgedingrechter. Daarvoor was zij advocaat en universitair docent. Van 2001 tot 2007 was zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

René Verschuur treedt op als arbiter, met name in bouwzaken, en als bindend adviseur. Hij heeft ruime ervaring in het oplossen van geschillen. Hij was van 2000 tot zijn pensionering in 2016 werkzaam in de rechterlijke macht, bij de Rechtbank Rotterdam en het Gerechtshof Leeuwarden. Daarvoor was hij werkzaam als advocaat en universitair hoofddocent privaatrecht. Hij is gepromoveerd op het terrein van het internationaal privaatrecht met als onderwerp 'Vrij verkeer van vonnissen’.

Elsbeth van Rhijn is sinds 1988 advocaat. Zij was recent betrokken bij een compensatieregeling voor de afwikkeling van massaschade. Zij is actief op het gebied van financiële dienstverlening, meer in het bijzonder bij het opstellen van herstelkaders voor consumenten die nadeel hebben ondervonden van zorgplichtschendingen.

Reglement

1. Begrippen en correspondentie Geschillencommissie

1.1. Voor zover in dit Reglement Geschillencommissie niet wordt afgeweken, sluit dit reglement aan bij de in definities opgenomen in de op 3 april 2017 door de Stichting en de Staatsloterij gesloten overeenkomst ter afwikkeling van eventuele vorderingen die zouden kunnen worden gebaseerd, samenhangen althans verband houden met de Collectieve Actie ("Overeenkomst"). De Overeenkomst is te raadplegen op www.staatsloterij.nl/akkoord.

2. Samenstelling en taak

2.1. De Geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. De leden van de Geschillencommissie mogen geen dienstverband - of wat voor andere betrekking dan ook - hebben met de bij de Overeenkomst betrokken Partijen. Een ieder die (in)direct betrokken is bij de uitvoering van de Overeenkomst - waaronder ook wordt verstaan de deelname aan de Loterij en/of de Vergoeding Deelnemers Claimorganisaties - is uitgesloten van het lidmaatschap van de Geschillencommissie.

2.2. Partijen benoemen de leden van de Geschillencommissie gezamenlijk.

2.3. De leden worden benoemd voor de duur van één jaar. Een maand voorafgaand aan het aflopen van voornoemde periode bepalen Partijen gezamenlijk in hoeverre en zo nodig met welke termijn de benoeming van de leden al dan niet moet worden verlengd.

2.4. De Geschillencommissie wijst uit haar midden een voorzitter aan en één of meerdere plaatsvervangend voorzitters.

2.5. De leden van de Geschillencommissie kunnen - in overleg met en na schriftelijke instemming van alle Partijen - bij meerderheid besluiten een ad hoc lid te benoemen indien (i) een lid van de Geschillencommissie zijn functie niet kan vervullen, en/of (ii) een lid van de Geschillencommissie op enige wijze persoonlijk betrokken is bij een klacht. Een lid van de Geschillencommissie meldt enige persoonlijke betrokkenheid bij een klacht onverwijld aan de overige leden van de Geschillencommissie.

2.6. Wanneer de werklast van de Geschillencommissie daartoe aanleiding geeft kan de Geschillencommissie - in overleg met en schriftelijke instemming van alle Partijen - overgaan tot de uitbreiding van de Geschillencommissie met één of meer (plaatsvervangende) leden, waarbij de leden van de Geschillencommissie gezamenlijk het nieuwe lid of de nieuwe leden zullen benoemen.

2.7. De Geschillencommissie heeft tot taak om klachten te beoordelen van een Relevante Deelnemer die betrekking hebben op de toepassing van de in de Overeenkomst bedoelde regelingen, te weten het Deelnemersreglement en de Algemene Voorwaarden, voor zover deze klachten zien op het al dan niet deelnemen aan de Loterij, het aantal deelnamebewijzen van de Loterij dat is toegekend en/ of al dan niet aanspraak kunnen maken op de Vergoeding Deelnemers Claimorganisaties en/ of voor zover deze klachten niet aan de Kansspelautoriteit behoren te worden voorgelegd. De Geschillencommissie toetst uitsluitend of de Staatsloterij deze regelingen ten opzichte van de Relevante Deelnemer juist heeft toegepast. De Geschillencommissie heeft uitdrukkelijk niet tot taak om toe te zien op de naleving van de Wet op de Kansspelen en/of de Beschikking Staatsloterij.

2.8. Aan de Geschillencommissie kunnen worden voorgelegd klachten van een individuele Relevante Deelnemer over de toepassing van het Deelnemersreglement en/of van de Algemene Voorwaarden ten opzichte van de betreffende Relevante Deelnemer. De Geschillencommissie zal een klacht niet behandelen indien en voor zover de klacht voor een groep of groepen Relevante Deelnemers door belangen vertegenwoordigende personen of organisaties wordt ingediend.

3. Informatieverstrekking Geschillencommissie

3.1. De Staatsloterij verschaft de Geschillencommissie desgevraagd in ieder geval de volgende informatie met betrekking tot de uitvoering van de Vergoeding Deelnemers Claimorganisaties of de Loterij: de deelnemerslijst van de Loterij en de Vergoeding Deelnemers Claimorganisaties en de gegevens inzake de uitbetaling van de Vergoeding Deelnemers Claimorganisaties.

4. Verplichte voorlegging van de klacht aan de Ombudsman van Staatsloterij; Indiening klacht bij de Geschillencommissie

4.1. Alvorens een klacht aan de Geschillencommissie voor te leggen dient de Relevante Deelnemer zijn klacht eerst voldoende gemotiveerd via het daarvoor ter beschikking gestelde (digitale) klachtenformulier aan de ombudsman van de Staatsloterij voor te leggen binnen de volgende termijnen:

4.1.1 een klacht met betrekking tot de niet-toekenning van een of meer deelname(bewijzen) aan de Loterij dient te worden voorgelegd uiterlijk binnen één week na ontvangst van de wel toegekende deelname(bewijzen) van de Loterij dan wel het bericht dat het door de Relevante Deelnemer ingediende bewijs niet volstaat en/of er niet (meer) deelname(bewijzen) worden toegekend;

4.1.2 een klacht met betrekking tot het ongedaan maken van een deelname door de Staatsloterij dient te worden voorgelegd binnen een week na ontvangst van de beslissing tot ongedaan making van de deelname;

4.1.3 een klacht met betrekking tot het niet-toekennen van de aanspraak op (eenmaal of tweemaal) de Vergoeding Deelnemers Claimorganisaties dient uiterlijk binnen één week na het bericht dat de Vergoeding Deelnemers Claimorganisaties niet (eenmaal of tweemaal) wordt toegekend.

4.2. De ombudsman van de Staatsloterij dient binnen een redelijke termijn te reageren op de klacht. Onder een redelijke termijn wordt in ieder geval verstaan binnen één week.

4.3. De ombudsman van de Staatsloterij onderzoekt de klacht en reageert daarop.

4.4. De Relevante Deelnemer die een klacht voorlegt aan de Geschillencommissie ("Klager") dient uiterlijk zijn klacht in te dienen bij de Geschillencommissie binnen één week nadat de ombudsman van de Staatsloterij heeft gereageerd op de klacht die conform artikel 4.1 is ingediend bij de ombudsman van de Staatsloterij, of - bij gebreke van een reactie - binnen twee weken na de indiening van de klacht conform artikel 4.1. De Klager voegt bij zijn klacht het stuk waarin hij zijn klacht aan de ombudsman van de Staatsloterij heeft voorgelegd en - voor zover aanwezig - de reactie van de ombudsman van de Staatsloterij zoals bedoeld in artikel 4.2. De Klager dient bij het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie als bedoeld in dit artikel schriftelijk te verklaren dat hij akkoord gaat met behandeling van zijn klacht conform het Reglement Geschillencommissie en hij de beslissing van de Geschillencommissie als bindend advies zal aanvaarden. Hij wordt er daarbij op gewezen dat als zijn klacht in een vereenvoudigde procedure wordt afgedaan, de uitspraak niet bindend is. Indien de Klager weigert te verklaren dat hij in alle overige gevallen de beslissing van de Geschillencommissie als bindend advies zal aanvaarden en/of indien de Klager weigert akkoord te gaan met behandeling van zijn klacht conform het Reglement Geschillencommissie, zal de Geschillencommissie de klacht niet in behandeling nemen.

4.5. Indien de Geschillencommissie niet blijkt dat de klacht eerder aan de ombudsman van de Staatsloterij is voorgelegd én de klacht is ingediend binnen de termijnen als bedoeld in artikel 4.1, stuurt de Geschillencommissie de klacht door aan de Staatsloterij met het verzoek deze voor te leggen aan de ombudsman van Staatsloterij. Op het moment van doorzending van de klacht gaat de termijn van artikel 4.2 lopen. De Geschillencommissie stelt de Klager hiervan op de hoogte en wacht de reactie van de Staatsloterij als bedoeld in artikel 4.2 dan wel het verstrijken van de termijn af alvorens de klacht in behandeling te nemen.

4.6. Klachten die niet binnen de termijnen zijn ingediend zoals bedoeld in artikel 4.1 en artikel 4.4 zijn niet ontvankelijk en worden niet in behandeling genomen.

4.7. Klager kan zich bij de indiening en de behandeling van de Klacht bij de Geschillencommissie laten bijstaan of zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Als Klager een vertegenwoordiger wil aanwijzen moet hij dat schriftelijk aan de Geschillencommissie laten weten. De vertegenwoordiger moet ook laten weten dat hij met zijn aanwijzing instemt. Dat kan allebei op het Klachtformulier.

4.8. Staatsloterij kan zich bij de behandeling van de klacht laten bijstaan of vertegenwoordigen en dit schriftelijk mededelen aan de Geschillencommissie.

5. Behandeling klacht

5.1. De Geschillencommissie stelt partijen per email of schriftelijk in kennis van de ontvangst van de klachten.

5.2. De Geschillencommissie zendt aan de Staatsloterij een afschrift van de klacht met eventuele bijlagen en vraagt aan Staatsloterij of zij schriftelijk verweer wil voeren of wil volstaan met een verwijzing naar de reactie van de ombudsman van Staatsloterij nadat de klacht aan de ombudsman van Staatsloterij was voorgelegd.

5.3. De Geschillencommissie kan na ontvangst van de klacht aan Klager mondeling of schriftelijk vragen de Klacht te verduidelijken of op een door de Geschillencommissie te bepalen wijze bewijsstukken over te leggen.

5.4. Als de Geschillencommissie op grond van de klacht met eventuele bijlagen en de nadere stukken of inlichtingen van Klager en het eerder ingenomen standpunt van Staatsloterij het zeer aannemelijk acht dat de klacht ongegrond is, wordt de zaak in een vereenvoudigde procedure behandeld door een enkelvoudige kamer van de Geschillencommissie. In dat geval kan de Geschillencommissie zonder nadere motivering volstaan met de beslissing dat de klacht kennelijk ongegrond is.

5.5. Als de Geschillencommissie de klacht niet kennelijk ongegrond acht, neemt het de klacht in behandeling. De Geschillencommissie beslist op grond van de aard en inhoud van de stukken of de klacht enkelvoudig of meervoudig zal worden behandeld.

5.6. In geval een klacht zowel betrekking heeft op de toepassing van het Deelnemersreglement als op de toepassing van de Algemene Voorwaarden, is de Geschillencommissie gerechtigd om deze klachten te splitsen en voorrang te verlenen aan de behandeling van de klacht over de toepassing van het Deelnemersreglement.

5.7. Bij de behandeling van de klacht en het verweer behandelt de Geschillencommissie partijen op basis van gelijkwaardigheid. De Geschillencommissie kan partijen in de gelegenheid stellen om hun standpunt toe te lichten en om schriftelijk of mondeling te reageren op elkaars standpunten en bewijsstukken. De Geschillencommissie kan bij beide partijen informatie, bewijsstukken en/of commentaar opvragen.

5.8. De Geschillencommissie kan besluiten tot een mondelinge behandeling van de klacht. De zitting waarbij de klacht mondeling behandeld wordt is besloten en alleen toegankelijk voor partijen en voor degenen die hen bij de klachtbehandeling bijstaan of vertegenwoordigen.

6. Beslissing

6.1. De Geschillencommissie toetst de klacht van de Klager aan het Deelnemersreglement en/of de Algemene Voorwaarden naar de regelen des recht en beoordeelt geen onderwerpen die op grond van wet- en regelgeving zijn voorbehouden aan de Kansspelautoriteit.

6.2. De Geschillencommissie kan uitsluitend beslissen dat Staatsloterij tegenover Klager dient over te gaan tot:

6.2.1. het toekennen van (eenmaal of tweemaal) de vergoeding conform de Algemene Voorwaarden van de Vergoeding Deelnemers Claimorganisaties; en/of

6.2.2. het toekennen van een of meer deelnamebewijzen voor de Loterij conform het daarvoor geldende Deelnemersreglement voor zover de trekking van deze Loterij nog niet heeft plaatsgevonden op het moment van de beslissing; of

6.2.3. het toekennen van één of meerdere deelnamebewijzen voor de eerst volgende trekking van het Staatsloterijspel indien de Loterij heeft plaatsgevonden op het moment van de beslissing dan wel de termijn voor uitgifte van loten voor de Loterij op grond van het Deelnemersreglement is afgelopen. De deelnamebewijzen voor het Staatsloterijspel geschiedt pro rato met de toekenning van de deelnamebewijzen op grond van het Deelnemersreglement.

6.3. Het oordeel van de Geschillencommissie bevat naast de beslissing, in elk geval:

6.3.1. de naam dan wel namen van de leden van de Geschillencommissie die de klacht hebben behandeld;

6.3.2. de namen en woonplaatsen van partijen;

6.3.3. het klantnummer van de Relevante Deelnemer;

6.3.4. de dagtekening van de uitspraak;

6.3.5. de gronden van de beslissing, tenzij de klacht in een vereenvoudigde procedure is afgedaan, in welk geval de beslissing geen gronden bevat

6.3.6. ondertekening van de uitspraak door één van de leden van de geschillencommissie.

6.4. Het oordeel zal aan de Relevante Deelnemer en de Staatsloterij worden toegezonden en kan geanonimiseerd worden gepubliceerd op de website van de Staatsloterij en de Stichting.

6.5. De uitspraak van de Geschillencommissie is steeds bindend voor de Relevante Deelnemer en de Staatsloterij als bedoeld in artikel 7:900 BW, tenzij de klacht in een vereenvoudigde procedure zonder vermelding van gronden is afgedaan. In dat geval is de uitspraak niet bindend.

7. Aansprakelijkheidsbeperking

7.1. De leden van de Geschillencommissie en eventuele andere door (één van) hen in de zaak betrokken personen zijn noch contractueel, noch buitencontractueel, aansprakelijk voor eventuele schade door eigen of andermans handelen of nalaten in of rond de behandeling van een klacht een en ander tenzij en voor zover dwingend Nederlands recht aan exoneratie in de weg zou staan.

8. Slotbepaling

8.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Geschillencommissie.