Beveiligd
Beveiligde omgeving Nog vragen? 0800 - 022 99 99

Privacy Beleid - Staatsloterij de Vergoeding

Staatsloterij B.V. (Staatsloterij, wij, ons, onze) biedt aan bepaalde personen een vergoeding aan als compensatie van (een deel van) het inschrijfgeld/de kosten dat/die zij hebben voldaan aan Loterijverlies en/of Stichting Staatsloterijschadeclaim.nl, gezamenlijk te noemen de claimorganisaties (de Vergoeding). Meer informatie over voorwaarden voor deze vergoeding kunt u vinden in de Algemene Voorwaarden voor de Vergoeding, te vinden op de Algemene Voorwaarden en bij de meestgestelde vragen.

Om deelnemers voor de Vergoeding te selecteren die aan de Algemene Voorwaarden voldoen, uw aanmelding te checken aan de hand van de Algemene Voorwaarden en om vervolgens de vergoeding uit te keren, verwerken wij uw persoonsgegevens.

1. Op wie is dit Privacy Beleid van toepassing?
Dit Privacy Beleid is op u van toepassing wanneer u in aanmerking komt voor deelname aan de Vergoeding als bedoeld in de Algemene Voorwaarden en/of wanneer u zich aanmeldt voor de Vergoeding. Dit Privacy Beleid heeft ten doel om u te informeren over de wijze waarop Staatsloterij uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de Vergoeding, voor welke doeleinden dit gebeurt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

2. Wie is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?
Staatsloterij (gevestigd te Laan van Hoornwijck 55 2289 DG Rijswijk, KvK-inschrijfnummer: 27139788, BTW-nummer: 800559265B01) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Staatsloterij is de vergunninghouder voor door haar aangeboden kansspelen en aanbieder van de Vergoeding. Wij hebben de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Vergoeding gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1655272.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Dit Privacy Beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verwerken in het kader van de Vergoeding. Hieronder beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken.

 1. Persoonsgegevens uit de deelnemer administratie van Staatsloterij. Indien u meespeelt of heeft meegespeeld met de Staatsloterij, zijn uw persoonsgegevens opgenomen in onze deelnemersadministratie. Het gaat hierbij onder andere om uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, uw klantnummer bij (de rechtsvoorganger van) Staatsloterij, informatie over de spellen waaraan u heeft deelgenomen, gewonnen prijzen, (IBAN) bankrekeningnummer en betaalgedrag. Wanneer u nu nog deelneemt aan de Staatsloterij of recentelijk nog heeft deelgenomen, kunnen in onze deelnemersadministratie tevens zijn opgenomen: een IP-adres, tijdstip en duur van internetsessies, saldo van het speeltegoed, gebruikersnaam en wachtwoord en informatie over bestellingen en persoonlijke voorkeuren die u heeft opgegeven.
 2. Persoonsgegevens die wij verkrijgen van claimorganisaties. Van de claimorganisaties (Loterijverlies en/of Stichting Staatsloterijschadeclaim) hebben wij persoonsgegevens verkregen uit hun ledenadministratie in het kader van het afhandelen van klachten, procedures en/of schikkingen. Deze claimorganisaties zijn zelfstandig verantwoordelijk ten aanzien van hun eigen gegevensverwerkingen, waaronder de verstrekking van persoonsgegevens aan de Staatsloterij. De persoonsgegevens die wij van deze claimorganisaties verkrijgen kunnen zijn: naam, voorletters, adres, geslacht, telefoonnummer, e-mail adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer en andere informatie die de betreffende claimorganisatie van u verwerkt en die mogelijk relevant is voor de schikkingsonderhandelingen tussen deze claimorganisatie en de Staatsloterij. Wij nemen de persoonsgegevens die wij ontvangen van de claimorganisatie of andere stichting op in onze deelnemersadministratie voor de Vergoeding en de Bijzondere Trekking. Ook vermelden wij in de deelnemersadministratie van welke claimorganisatie(s) wij persoonsgegevens van u hebben ontvangen.
 3. Persoonsgegevens die u opgeeft bij het aanmelden voor de Vergoeding. Wanneer u zich opgeeft voor deelname aan de Vergoeding, vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken: initialen, achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer, geboortedatum, geboortedatum, geslacht, bankrekening (IBAN), indien beschikbaar uw klantnummer bij (de rechtsvoorganger van) Staatsloterij en de wijze van meespelen in de periode 2000-2007 en de Koninginnedagtrekking van 2008 (via een abonnement of met losse loten die online of in de winkel zijn gekocht). Ook vragen wij bewijs van uw aanmelding bij een claimorganisatie en in welke periode u bent of was aangesloten. Wij kunnen u op grond van de door u verstrekte gegevens vragen om additionele informatie en documenten te verstrekken om aan te tonen dat u voldoet aan de Algemene Voorwaarden, bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving bij de Staatsloterij cq deelname aan bepaalde trekkingen, additionele stukken om lidmaatschap bij één van de in de Algemene Voorwaarden genoemde claimorganisaties aan te tonen en bewijs dat het verschuldigde inschrijfgeld/lidmaatschapsgeld of andere daarmee samenhangede kosten zijn betaald. Wij verwerken deze informatie in onze administratie. Voor zover informatie telefonisch wordt verstrekt, verwerken wij voicelogs. Voor zover u informatie via onze website verstrekt kunnen wij gegevens van uw internet sessie verwerken, zoals uw IP adres, tijdstip en duur van de sessie.
 4. Persoonsgegevens die u geeft bij het stellen van een vraag of indienen van een klacht of verzoek. Wanneer u ons een vraag stelt of een klacht bij ons indient, of u zich verzet tegen het ontvangen van onze commerciële berichten, noteren we deze vraag, klacht of verzoek met uw contactgegevens en datum ontvangst. Tevens noteren wij de gegevens die u aan ons in dat kader heeft verstrekt en ons antwoord in onze deelnemersadministratie. Wij kunnen in dit verband ook voicelogs verwerken. Klachten die specifiek betrekking hebben op de Vergoeding kunnen worden voorgelegd aan een geschillencommissie, zie hiervoor ook het Reglement Geschillencommissie. Hierbij worden bovenstaande gegevens plus eventuele andere gegevens die relevant zijn voor het afhandelen van de klacht aan de geschillencommissie doorgegeven.
 5. Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de uitvoering van de Vergoeding. Wij houden in onze deelnemersadministratie bij of wij uw aanmelding hebben goedgekeurd, wanneer en op welke wijze wij de vergoeding hebben uitbetaald en eventuele bijzonderheden.

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Bijhouden van onze deelnemersadministratie en deze aanvullen op basis van persoonsgegevens die wij ontvangen van claimorganisaties;
 2. Selecteren van personen uit onze deelnemersadministratie om te checken of deze personen in aanmerking komen voor de Vergoeding;
 3. Controleren of u, indien u zich heeft opgeven voor de Vergoeding, op basis van de Algemene Voorwaarden hiervoor in aanmerking komt. Deze controle vindt plaats aan de hand van de persoonsgegevens in de deelnemersadministratie van Staatsloterij (waaronder persoonsgegevens die wij hebben ontvangen van claimorganisaties) en de persoonsgegevens die u opgeeft ten behoeve van de aanmelding voor de Vergoeding;
 4. Voor het uitkeren van de vergoeding in het kader van de Vergoeding en de administratie in dat verband;
 5. Het behandelen van klachten of informatieverzoeken; 
 6. Voor het verbeteren van onze dienstverlening, waaronder onze informatievoorziening en onze website(s);
 7. Om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude, en inbreuken op onze beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken;
 8. Back-up doeleinden;
 9. Om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, in overeenstemming te zijn met juridische uitspraken en bevelen, te beantwoorden aan verzoeken van overheden, de Algemene Voorwaarden af te dwingen, onze activiteiten te beschermen, onze rechten, privacy, veiligheid en eigendom, en/of die van u of anderen, te beschermen, ons toe te laten beschikbare rechtsmiddelen in te zetten en schade die we (kunnen) lijden te beperken;

In het kader van uw deelname aan de Vergoeding verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden. Wanneer u een bestaande deelnemer bent van onze loterijen, kunnen wij uw persoonsgegevens daarnaast verwerken in samenhang met uw deelname aan die loterijen en voor zover dit ons reeds is toegestaan op grond van ons algemene privacy beleid. Dit is te vinden op: https://www.nederlandseloterij.nl/privacy

5. Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Omdat uitsluitend personen die voldoen aan de voorwaarden voor deelname, zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden, in aanmerking komen voor de Vergoeding, hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te controleren ten opzichte van onze bestaande deelnemersadministratie en deze deelnemersadministratie aan te vullen, een selectie te maken van personen die in aanmerking komen voor de Vergoeding en controles uit te voeren ten aanzien van de aanmeldingen voor de Vergoeding. In alle andere gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet zonder de aanwezigheid van een andere grondslag verwerken.

6. Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze website. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoeken aan onze websites willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Lees meer hier over in het Cookiebeleid.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In principe bewaren wij klantgegevens maximaal 2 jaar na het einde van de klantrelatie, tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moeten bewaren. Wij kunnen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ten aanzien van geschillen, juridische procedures, klachten en geschillen bewaren voor zover dit noodzakelijk is ter behartiging van de belangen van Staatsloterij.

8. Wanneer geven wij persoonsgegevens door aan derden?
Wij maken bij de uitvoering van de Vergoeding gebruik van derden die werkzaamheden voor ons doen zoals call centers en IT dienstverleners. Het kan zijn dat deze partijen uw persoonsgegevens namens ons en in onze opdracht verwerken. Zij doen dit in de hoedanigheid van bewerker voor ons en wij zorgen ervoor dat deze derden de persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies verwerken en in overeenstemming met dit Privacy Beleid en passende contractuele waarborgen. Daarnaast kunnen wij indien zich een geschil voordoet als beschreven in het Reglement Geschillencommissie uw persoonsgegevens doorgeven aan deze geschillencommissie. 

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, bijvoorbeeld als er in geval van fraude of illegale activiteiten een verzoek van de politie komt. 

9. Doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen
Uw persoonsgegevens kunnen door onze dienstverleners worden verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte. De wetgeving inzake gegevensbescherming en overige relevante wetgeving in dergelijke landen is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de wetgeving in Nederland. Wij hebben echter gepaste (contractuele) maatregelen genomen zodat wij voldoen aan de terzake geldende wettelijke eisen.

10. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

11. Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
U kunt op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en deze laten corrigeren of verwijderen indien de gegevens niet correct zijn. Voeg bij uw verzoek een kopie van uw legitimatiebewijs zodat we kunnen controleren dat u degene bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Geef duidelijk aan welke persoonsgegevens u wilt inzien of corrigeren.

Indien u uw persoonsgegevens wilt verwijderen uit onze systemen kunt u daartoe een schriftelijk verzoek indienen met een kopie van uw legitimatiebewijs. Indien u een vaste klantrelatie met ons heeft (bijvoorbeeld een bestaande deelnemer of prijswinnaar), dan zullen wij uw persoonsgegevens niet verwijderen voor zover de gegevens nog nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Het kan namelijk zijn dat we uw gegevens nog nodig hebben, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een lopende deelname, vanwege wettelijke bewaartermijnen of voor prijsuitkering.

Uw verzoek tot inzage, correctie of wijziging kunt u sturen naar:

Staatsloterij Klantenservice
Postbus 818
2700 AV ZOETERMEER

12. Klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Een ieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om bij mogelijke schendingen van het toepasselijke recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens hierover een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit. In dit geval is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

13. Wijzigingen van dit Privacy Beleid
Dit Privacy Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg dit Privacy Beleid regelmatig, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. In het Privacy Beleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit Privacy Beleid is voor het laatst gewijzigd op 14 april 2017

14. Heeft u en vraag of een klacht?
Heeft u een vraag of een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens of wilt u graag reageren op dit Privacy Beleid? Dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.