Beveiligd
Beveiligde omgeving Nog vragen? 0800 - 022 99 99

Heeft u nog vragen? We zijn er voor u

Bekijk de meestgestelde vragen hieronder.
Niet gevonden? Neem dan telefonisch contact op via het gratis telefoonnummer 0800 - 022 99 99.

Meestgestelde vragen Over het akkoord

 • 1 Over de Bijzondere Trekking

  In het akkoord, de brief en op de website was sprake van een Bijzondere Trekking. Wat was dit?

  De Bijzondere Trekking vormde onderdeel van het akkoord dat is bereikt tussen Stichting Staatsloterijschadeclaim en de Staatsloterij.

  Het akkoord dat is bereikt, bestond uit twee onderdelen:

  1. Een vergoeding voor iedereen die zich voor 15 maart 2017 had aangesloten bij Stichting Staatsloterijschadeclaim en/of Loterijverlies
  1. Een Bijzondere Trekking voor alle spelers die in de periode 2000 tot en met 2007 en/of de Koninginnedagtrekking 2008 hebben meegespeeld met de Staatsloterij

  De Bijzondere Trekking was een eenmalige, speciale trekking waaraan alle spelers van toen konden deelnemen. Voor deze deelname hoefden deelnemers niet te betalen. Een belangrijke voorwaarde was dat een deelnemer afziet van verdere juridische procedures tegen de Staatsloterij in deze kwestie. Afhankelijk van bewijs van toenmalige deelname en speelgedrag ontvingen spelers 1, 2 of 4 loten.

  De totale prijzenpot bedroeg € 13,5 miljoen, belastingvrij.

  Waarom heeft de Staatsloterij niet alle prijzen die zij in die jaren misleidend gecommuniceerd heeft, opnieuw uitgekeerd?

  Dat was geen optie, omdat in de jaren 2000 tot en met 2007 altijd ruim meer dan het wettelijk verplichte uitkeringspercentage van 60% is uitgekeerd. Daarbij hebben onze spelers altijd de kans gehad om alle gecommuniceerde prijzen te winnen.

 • 2 Aanmelden

  Is het nog mogelijk om aanspraak te maken op de vergoeding?

  Aanmelden voor de vergoeding was mogelijk van 10 april tot en met 30 juni 2017 op www.staatsloterij.nl/akkoord. Om aanspraak te maken op de vergoeding moest u lid zijn (geweest) van Stichting Staatsloterijschadeclaim en/of Loterijverlies.

  Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

  Voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers op telefoonnummer 0800 - 022 99 99 (gratis).

 • 3 Over het akkoord

  Wat was het akkoord dat Stichting Staatsloterijschadeclaim heeft bereikt met de Staatsloterij?

  De Staatsloterij heeft in de jaren 2000 tot en met 2007 en bij de Koninginnedagtrekking in 2008 misleidende teksten gebruikt bij de communicatie over hoge prijzen. Stichting Staatsloterijschadeclaim heeft zich hard gemaakt voor een oplossing voor iedereen en heeft op 3 april 2017 een definitief akkoord bereikt met de Staatsloterij. Het akkoord was een redelijke en praktisch uitvoerbare oplossing voor álle spelers van toen. Het akkoord bestond uit verschillende onderdelen:

  1. Een vergoeding voor iedereen die zich voor 15 maart 2017 heeft aangesloten bij Stichting Staatsloterijschadeclaim en/of Loterijverlies
  1. Een Bijzondere Trekking voor alle spelers die in de periode 2000 tot en met 2007 en/of de Koninginnedagtrekking 2008 hebben meegespeeld met de Staatsloterij

  Wij vinden het daarnaast belangrijk om niet alleen afspraken te maken over het verleden, maar ook te kijken naar de toekomst. Daarom willen wij een betere bescherming van het klantbelang. Zo is er een interne ombudsman/vrouw en wordt de klachtenafhandeling verbeterd.

  Waarom was er een akkoord gesloten?

  De Staatsloterij heeft in de jaren 2000 tot en met 2007 en bij de Koninginnedagtrekking 2008 misleidende teksten gebruikt bij de communicatie over hoge prijzen. Stichting Staatsloterijschadeclaim wenst een oplossing voor alle mensen die in deze periode meespeelden met de Staatsloterij, dus ook een oplossing voor spelers die niet bij deze of andere Stichtingen zijn aangesloten. Het overleg met de stichting heeft geleid tot een redelijke en praktisch uitvoerbare oplossing voor alle spelers van toen. Deze oplossing was een nieuwe stap om het vertrouwen in de Staatsloterij verder te herstellen bij (oud)spelers die zich mogelijk misleid voelen. De Staatsloterij staat voor een sterk en betrouwbaar merk. Dit akkoord was een belangrijke stap om het vertrouwen van onze (oud)spelers verder te herstellen.

  Waarom kreeg ik een vergoeding?

  Deelnemers van Stichting Staatsloterijschadeclaim en Loterijverlies hebben actiebereidheid getoond. Mede op basis van deze actiebereidheid ligt er een oplossing voor álle spelers. Deze actiebereidheid dient, naar de geest van de claimcode, dan ook beloond te worden. Stichting Staatsloterijschadeclaim en de Staatsloterij hebben samen afgesproken dat alle deelnemers van Stichting Staatsloterijschadeclaim en Loterijverlies aanspraak kunnen maken op een vergoeding. De vergoeding was € 40,- per deelnemer.

  Er was dus ook een vergoeding voor de deelnemers van Loterijverlies, ondanks het feit dat er met Loterijverlies geen akkoord was bereikt. Om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding moeten deelnemers zich vóór 15 maart 2017 hebben aangemeld bij Stichting Staatsloterijschadeclaim en/of Loterijverlies.

  Wat was de afweging om te komen tot deze oplossing voor alle spelers?

  De afweging was een heldere. Het draait in deze zaak niet zozeer om concreet geleden schade, maar om het verlies en dus het herstel van vertrouwen. Voor alle spelers van toen! Dan kijk je vervolgens wat financieel maximaal haalbaar en praktisch ook uitvoerbaar is. En dan kom je tot dit akkoord.

  Waarom heeft het zo lang geduurd om dit gebaar te maken in de vorm van een vergoeding en een Bijzondere Trekking?

  Juridische procedures kosten doorgaans veel tijd. In 2015 is er een uitspraak gedaan door de Hoge Raad. Daarna konden betrokken partijen met elkaar in overleg gaan over een structurele oplossing voor iedereen. In het hele proces zijn er veel partijen bij betrokken, waarvan een zelfs ook in opspraak raakte. Dat heeft de onderhandelingen bemoeilijkt.

  Wat was het totale bedrag dat met dit akkoord is gemoeid?

  Deze Bijzondere Trekking had een prijzenpakket van € 18 miljoen bruto. Het akkoord bevatte verder een vergoeding voor actiebereidheid van € 40,- per deelnemer van de verschillende claimstichtingen, en een afdracht aan goede doelen voor de spelers die niet bereikt kunnen/zullen worden van € 500.000 (totaal). Daarnaast bracht ook de uitvoering van de Bijzondere Trekking substantiële kosten met zich mee. De kosten van dit akkoord lagen dan ook ruim boven de € 30 miljoen.

  Was dit niet een dure marketingstunt van de Staatsloterij?

  Nee, geenszins. De Staatsloterij geeft om haar klanten en betreurt het zeer dat er gedurende 7 jaar misleidende teksten zijn gebruikt bij de communicatie over hoge prijzen. Daar is excuus voor gemaakt en daarop heeft nu dit substantiële en concrete gebaar gevolgd.

 • 4 Vragen over een van de Stichtingen

  Had Stichting Staatsloterijschadeclaim haar achterban ook gevraagd naar hun opvatting over de omvang van deze schikking?

  Stichting Staatsloterijschadeclaim had een Raad van Advies volgens de Claimcode en die Raad van Advies kon zich vinden in deze oplossing. Daarnaast heeft de stichting actief feedback bij haar leden opgehaald.

  Kregen deelnemers van Loterijverlies ook een vergoeding?

  Alle deelnemers van Stichting Staatsloterijschadeclaim en Loterijverlies kregen dezelfde vergoeding.

  Waarom heeft Stichting Staatsloterijschadeclaim niet geprocedeerd? 

  Stichting Staatsloterijschadeclaim wenste een oplossing voor alle mensen die in deze periode meespeelden met de Staatsloterij, dus ook een oplossing voor spelers die niet bij deze of andere Stichtingen zijn aangesloten. Daarnaast wenste de Stichting, naast een oplossing richting het verleden, ook een oplossing naar de toekomst: hoe kon de borging van consumentenbelangen verder worden versterkt? Met deze doelstellingen was de Stichting in overleg getreden met de Staatsloterij. Bij het bereiken van het akkoord hebben meerdere overwegingen een rol gespeeld, waaronder:

  • De Staatsloterij heeft ook in de betreffende jaren altijd meer prijzengeld uitgekeerd dan wettelijk verplicht;
  • De Staatsloterij heeft ruim excuus gemaakt en zaken concreet aangepast;
  • Er is geen gerechtelijke uitspraak gedaan over schade of over de hoogte van die mogelijke schade als gevolg van de misleidende teksten;
  • Een eventuele gerechtelijke procedure zou een langdurige en kostbare zaak worden zonder enige garantie op succes;
  • Het gaat in deze zaak niet zo zeer om geleden schade, maar het herstellen van geschonden vertrouwen.

  Kan ik me nu ook nog opgeven voor de claimstichting? 

  U kunt zich altijd opgeven voor een claimstichting. Maar deze regeling is per 30 juni beëindigd. Dit akkoord gold voor iedereen die heeft meegespeeld in de jaren 2000 tot en met 2007 en de Koninginnedagtrekking 2008. De vergoeding van € 40,- was overigens alleen voor die leden die zich voor 15 maart van dit jaar bij Stichting Staatsloterijschadeclaim of Loterijverlies hadden aangemeld.

  Kunnen Loterijverlies of individuele spelers nu toch nog naar de rechter stappen?

  Dat kan altijd, maar er ligt nu een akkoord met Stichting Staatsloterijschadeclaim waaraan miljoenen (oud) spelers hebben meegedaan, waarvan de ondertekenaars vinden dat dit redelijk en billijk is en het best denkbare resultaat.

  Waarom was het niet gelukt om met Loterijverlies een akkoord te sluiten?

  Met Loterijverlies is het tot nu toe helaas niet gelukt om tot een akkoord te komen. We zijn sinds 2015 in overleg met Loterijverlies geweest, om te komen tot een redelijke en praktisch uitvoerbare oplossing voor alle betrokken partijen.

  De Staatsloterij heeft inmiddels helaas moeten vaststellen dat een oplossing met Loterijverlies heel lastig viel te realiseren. De moeizame onderhandelingen hebben bijna anderhalf jaar geduurd. Het toenmalige bestuur van Loterijverlies stelde daarbij excessieve en onrealistische eisen. En zocht steeds de publiciteit met ongefundeerde verwijten. Het toenmalige bestuur van Stichting Loterijverlies is inmiddels door de rechter geschorst vanwege vermeende financiële malversaties.

  Wat is de rol van Stichting Staatsloterijschadeclaim na sluiting van de aanmeldingen nu nog?

  Stichting Staatsloterijschadeclaim heeft het akkoord met de Staatsloterij gesloten. De Staatsloterij zal regelmatig de voortgang van de ingezette verbeteringen met Stichting Staatsloterijschadeclaim bespreken.

 • 5 Juridisch

  Waarom moest ik afzien van verdere juridische procedures om in aanmerking te komen voor de vergoeding?     

  Stichting Staatsloterijschadeclaim heeft een akkoord bereikt met de Staatsloterij. Dit akkoord betekent dat er een oplossing is gevonden voor alle spelers van toen. Met deze oplossing hopen alle partijen dit hoofdstuk te kunnen sluiten en wordt er afgezien van kostbare en slepende juridische procedures. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding, heeft u aangegeven dat u definitief en onvoorwaardelijk afziet van eventuele huidige en nieuwe juridische procedures verband houdend met uw deelname in de jaren 2000 tot en met 2007 en/of de Koninginnedagtrekking 2008 tegen de Staatsloterij. Dit was onderdeel van het akkoord.

  Stichting Staatsloterijschadeclaim en de Staatsloterij vinden dat er op deze wijze een redelijk en realistisch gebaar wordt gemaakt naar alle spelers en verwachten dat het vertrouwen in de Staatsloterij als toonaangevende en oudste kansspelorganisatie van Nederland duurzaam kan worden hersteld. Het is een stap om het vertrouwen van (oud)spelers in de Staatsloterij verder te herstellen.

 • 6 Privacy

  Wat gebeurt er met mijn gegevens wanneer ik me heb aangemeld voor de vergoeding?

  Als u zich heeft aanmeldt voor de vergoeding hebben wij van u een aantal persoonsgegevens gevraagd. Deze persoonsgegevens hadden wij nodig om te kunnen beoordelen of u in aanmerking kwam voor de vergoeding. Wij gebruikten uw gegevens om bij te houden wie de vergoeding heeft aangevraagd en ontvangen en natuurlijk om de vergoeding uit te keren aan degenen die daarvoor in aanmerking komen. Wij gebruikten uw persoonsgegevens om u te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de vergoeding die u al dan niet heeft gekregen. Meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, vindt u in het Privacy Beleid de vergoeding.

  Waarom was het privacy beleid van de Vergoeding op 14 april 2017 aangepast?

  Indien u zich heeft aanmeldt voor de vergoeding hebben wij van u een aantal persoonsgegevens gevraagd. Deze persoonsgegevens hadden wij nodig om te kunnen beoordelen of u in aanmerking kwam voor de vergoeding. Wij gebruikten uw gegevens om bij te houden wie de vergoeding heeft aangevraagd en ontvangen en natuurlijk om de vergoeding uit te keren aan degenen die daarvoor in aanmerking komen. Wij gebruikten uw persoonsgegevens om u te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de vergoeding die u al dan niet kunt krijgen. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing doeleinden. Het privacy beleid van de vergoeding is aangepast om dit laatste punt duidelijker kenbaar te maken.

  Hoe kwam de Staatsloterij aan mijn gegevens?

  Staatsloterij kan op verschillende manieren aan uw gegevens zijn gekomen. Allereerst houdt de Staatsloterij zelf een deelnemersadministratie bij. Wanneer u deelneemt via uw abonnement of online loten koopt, bent u opgenomen in onze deelnemersadministratie en verwerken wij onder andere de contactgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Vanaf het moment dat ons bekend werd dat onze communicatie als misleidend zou kunnen worden opgevat, hebben wij uw persoonsgegevens zorgvuldig bewaard voor het afhandelen van klachten, procedures en/of schikkingen.

  Daarnaast hebben Stichting Staatsloterijschadeclaim en Loterijverlies persoonsgegevens van hun leden ter beschikking gesteld aan de Staatsloterij in het kader van het afhandelen van klachtenprocedures en/of schikkingen. Op die manier kunnen wij controleren of u aanspraak maakt op de vergoeding en hierover per post contact met u opnemen.

  De Staatsloterij heeft er een gerechtvaardigd belang bij om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor meer informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt verwijzen wij naar het  Privacy Beleid de Vergoeding.

Direct contact Met één van onze medewerkers

U kunt ons bereiken op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 21.00 uur.
Op zaterdag en zondag tussen 10:00 en 17:00 uur.
0800 - 022 99 99 gratis